Công cụ sắp xếp dòng


 

Kết quả


...
Công cụ sắp xếp dòng online

- "Sắp xếp A-Z" là sắp xếp lại các dòng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau : dấu cách (khoảng trắng), số từ 0 đến 9, chữ a đến z.
- "Sắp xếp Z-A" ngược lại với "Sắp xếp A-Z".
- "Ngẫu nhiên" sẽ đảo ngẫu nhiên vị trí các dòng với nhau.
- "Đảo ngược" đảo ngược lại từ trên xuống dưới các dòng đã nhập, dòng đầu tiên xuống cuối,... dòng cuối lên trên đầu.